Често поставувани прашања

Често поставувани прашања

Промена на корисник

Промена на корисник
Види ги сите прашања

Нов приклучок

Барање за согласност
Потребна документација
Цена за нов приклучок
Раздвојување на мерење
Види ги сите прашања

Пазар на електрична енергија

Универзален снабдувач
Либерализиран пазар
Избор на снабдувач
Снабдувач во краен случај
Види ги сите прашања

Цени и тарифи

Цени за домаќинства и останати
Ефтина тарифа
Промена на тарифа
Види ги сите прашања

Сè за фактури

Достава на сметки
Опции за плаќање
Корекција на фактура
Види ги сите прашања

Повторен приклучок

Како до повторен приклучок
Уплата на повторен приклучок
Надоместок за повторен приклучок
Види ги сите прашања

Ранливи потрошувачи

Што е ранлив потрошувач
Мерки за ранливи потрошувачи
Види ги сите прашања

Мерни уреди

Отчитување на броила
Промена на броило
А-тест на броило
Одјава на броило
Максиграф
Види ги сите прашања

Планирани исклучувања

Информации за планирани исклучувања
Корисници со сензитивен процес на работа
Види ги сите прашања

Улично осветлување

Одржување на улично осветлување
Висина на надомест
Обврска за плаќање
Види ги сите прашања

Дефекти - состојби во мрежа

Пријава на дефекти
Внатрешен дефект
Замена на доводен кабел
Види ги сите прашања

Останати услуги

Контрола на мерно место
Безнапонска состојба
Податоци за подземни инсталации
Дислокација на мрежа
Обесштетување
Види ги сите прашања