Prokurimi i materialeve dhe shërbimeve

 

Prokurimi i materialeve dhe shërbimeve

EVN Maqedoni SHA i realizon prokurimet për nevojat e veta, si dhe për nevojat e kompanive të lidhura me të, në përputhje me legjislacionin në fuqi në Republikën e Maqedonisë Veriore, si dhe në përputhje me dokumentet e brendshme që rregullojnë mënyrën dhe procedurën për kryerjen e prokurimit të mallrave, shërbimeve dhe punëve. Procesi i prokurimit kryhet në bazë të parimeve të transparencës, barazisë, mosdiskriminimit, konkurrencës midis ofertuesve, proporcionalitetit, ekonomisë, efikasitetit, në mënyrë që të zgjidhet furnizuesi më i përshtatshëm për subjektin për sa i përket çmimit sipas kritereve teknike të përmbushura dhe specifikimet, ose për sa i përket ofertës më të favorshme.

EVN Maqedoni SHA e realizon arritjen e këtyre parimeve me:

 • shpalljen e njoftimeve publike për procedurat për lidhjen e kontratave të prokurimit publik në përputhje me Ligjin për Prokurimin Publik në www.e-nabavki.gov.mk и www.evn.mk/
 • publikimin e procedurave të shpalljeve publike për krijimin e sistemeve të kualifikimit në përputhje me Ligjin për Prokurimin Publik në www.e-nabavki.gov.mk и www.evn.mk/
 • udhëheqjen e listave të ofertuesve të kualifikuar për sistemet e themeluara të kualifikimit në përputhje me Ligjin për Prokurimin Publik në www.evn.mk
 • publikimin e njoftimeve për procedurat për lidhjen e kontratave të prokurimit në www.evn.mk, në përputhje me procedurat e prokurimit të EVN Maqedoni SHA
 • mbledhjen e ofertave në përputhje me procedurat e prokurimit të EVN Maqedoni SHA
Nabavki-na-Mat-i-Uslugi-1.jpg

Prokurime të qëndrueshme dhe të drejta

Cilësia e lartë në të gjithë zinxhirin e furnizimit, baza e të gjithë prokurimit të të gjitha mallrave, shërbimeve dhe punëve është cilësia e lartë e të gjithë të përfshirëve në të gjithë zinxhirin e furnizimit. Së bashku me furnizuesit tanë ne jemi të përkushtuar për zhvillimin e zgjidhjeve inovative për klientët tanë, duke përdorur të gjitha mjetet e nevojshme, në mënyrën më të mirë. Prandaj, në të gjitha aktivitetet tona të prokurimit ne theksojmë veçanërisht parimin e qasjes së barabartë, praktikave të drejta të biznesit dhe dialogut të hapur.

Parimet tona udhëzuese janë:

 • profiti
 • konkurrenca e lirë dhe e ndershme
 • trajtim i barabartë i të gjithë konkurrentëve
 • konfidencialiteti gjatë transaksionit të biznesit
 • transparenca dhe dokumentimi i rezultateve
 • mbrojtja e mjedisit jetësor
 • përgjegjësia sociale
 • respektimi i të drejtave të njeriut dhe sigurisë punëtorëve
 • qëndrueshmëria e zinxhirit të furnizimit
 
 

Shpalljet

Shpalljet në е-portal

EVN Maqedonia SHA e realizon shumicën e procedurave të saj që nuk i nënshtrohen Ligjit për Prokurimin Publik përmes portalit të specializuar të prokurimit elektronik (Negometrix). Kompanitë e interesuara për bashkëpunim me EVN Maqedoni SHA ose kompanitë e lidhura me të, nëse janë të interesuara për një procedurë të caktuar prokurimi për të cilën është publikuar një njoftim në www.evn.mk, kërkesë për marrjen e dokumentacionit nga procedura e lartpërmendur dhe nëse ato nuk janë të regjistruara në e-portalin Negometrix, ata regjistrohen së pari dhe pastaj marrin qasje elektronike në procedurën në fjalë. E-portali Negometrix është plotësisht i bazuar në ueb, gjegjësisht nuk kërkohet softuer shtesë. Udhëzimet e hollësishme për ofertuesit jepen në linkun e mëposhtëm.

Shpalljet në ЕСЈН

Procedurat e prokurimit që i nënshtrohen Ligjit për Prokurimin Publik mund të shihen në
Sistemin Elektronik të Prokurimit Publik.

 
 

Kontakt

A keni ndonjë pyetje në lidhje me proceset e prokurimit të EVN Maqedoni SHA apo si funksionon portali i prokurimit elektronik Negometrix për EVN-ë?
Ne kemi kënaqësinë që jemi këtu për ju:
EVN Maqedoni SHA
rr. Lazar Liçenoski nr.11
1000 Shkup
E-mail: [email protected]