Набавки на материјали и услуги

 

Набавки на материјали и услуги

ЕВН Македонија АД набавките за сопствените потреби, како и за потребите за нејзините поврзани друштва, ги реализира согласно валидната законска регулатива во Република Северна Македонија, како и согласно интерните документи со кои се регулира начинот и постапката за спроведување на набавките на стоки, услуги и работи. Процесот на набавки се изведува врз основа на принципите на транспарентност, еднаквост, недискриминација, конкуренција помеѓу понудувачите, сразмерност, економичност, ефикасност, а се со цел да се избере најсоодветниот добавувач за предметната набавка од аспект на цена по исполнети техничките критериуми и спецификации или од аспект на најповолна понуда.

ЕВН Македонија АД постигнувањето на овие принципи го реализира со:

 • објавување на јавни огласи за постапки за склучување на договори за јавни набавки согласно Законот за јавни набаваки на www.e-nabavki.gov.mk и www.evn.mk
 • објавување на јавни огласи постапки за воспоставување на Квалификациски системи согласно Законот за јавни набавки на www.e-nabavki.gov.mk и www.evn.mk
 • водење на листа на квалификувани понудувачи за воспоставени Квалификациски системи согласно Законот за јавни набавки на www.evn.mk
 • објавување на огласи за постапки за склучување на договори за набавки на www.evn.mk, согласно процедурите за спроведување на набавки на ЕВН Македонија АД
 • прибирање на понуди согласно процедурите за спроведување на набавки на ЕВН Македонија АД
Nabavki-na-Mat-i-Uslugi-1.jpg

Одржливи и фер набавки

Високиот квалитет во целиот синџир на набавки, основата на сите набавки на сите стоки, услуги и работи е високиот квалитет на сите инволвирани во целиот синџир на набавки. Заедно со нашите добавувачи сме посветени на развој на иновативни решенија за нашите потрошувачи, со користење на сите неопходни средства, на најдобар начин. Оттука, во сите наши активности за набавки особено го акцентираме принципот на еднаков пристап, фер деловни практики и отворен дијалог.

Наши водечки начела се:

 • профитабилност
 • слободна и фер конкуренција
 • еднаков третман на сите конкуренти
 • доверливост во текот на деловната трансакција
 • транспарентност и документација на резултатите
 • заштита на животната средина
 • социјална одговорност
 • почитување на човековите права и безбедноста на работниците
 • одржливост на синџирот на снабдување
 
 

Огласи

Огласи на е-портал

ЕВН Македонија АД, во свое име и во име на поврзаните друштва, најголем дел од своите постапки кои не подлежат на Законот за јавни набавки ги реализира преку сопствен онлајн портал.
Доколку сакате да станете потенцијален добавувач на ЕВН можете да се регистрирате бесплатно, креирајќи профил на компанијата, внесувајќи го портфолиото на испораки на стоки, извршување на работи или услуги.
Порталот за набавки е веб-базиран, т.е. не е потребен дополнителен софтвер за користење од страна на понудавачите, односно доставување понуди.
 
Регистрираните понудувачи: 

 • можат, самостојно во секое време, да ги ажурираат сопствените податоци, како на пр. комплетното портфолио на производи и услуги, сертификати, одобренија, лиценци, каталози и слични документи на понудувачот, со што истите стануваат достапни за ЕВН на онлajн порталот QAD;
 • треба редовно да ги ажурираат административните податоци, како и податоците на лицата за контакт;
 • имаат можност да бидат поканети за учество на тендери/ прибирање на понуди; 

Oбјавените набавки може да ги видите на нашата веб страна на следниот линк: https://www.evn.mk/Procurement/Останати-огласи.aspx, по што може да побарате документација за да бидете поканети за учество во конкретна набавка. Погледнете ги деталните упатства за понудувачите за регистрација и учество/ поднесување на понуди
 
За сите потребни дополнителни информации, контактирајте го тимот на Набавки & Материјално работење на [email protected] или на +389 2 3205 000.

Останати огласи

Огласи на ЕСЈН

Постапките за набавка кои подлежат на Законот за јавни набавки може да ги погледнете на:
Електронскиот систем за јавни набавки или тука.

Контакт

Дали имате какви било прашања за за процесите на набавка на ЕВН Македонија АД или за тоа како работи е-порталот за набавки QAD-SRM за ЕВН?
Драго ни е што сме тука за вас:

ЕВН Македонија АД
Ул. Лазар Личеноски бр.11
1000 Скопје
[email protected]