Prokurimi i energjisë

 

Prokurimi i energjisë elektrike për nevojat e furnizuesit universal të energjisë elektrike

Në këtë faqe ju keni mundësinë të merrni informacion mbi themelimin dhe pranimin e ofertuesve në sistemin e kualifikimit dhe lidhjen e kontratave për furnizimin me energji elektrike për nevojat e Furnizuesit Universal.

Shpallja për pranimin e ofertuesve në sistemin e kualifikimit përmes platformës së bazuar në ueb (MK)
 
 

Të gjitha palëve të interesuara u kërkohet të dorëzojnë dokumentet përmes platformës të bazuar në ueb në likun e mëposhtëm:

Linku deri te platforma e bazuar në ueb
 

Dokumente të tjera:

 

Për çdo informacion shtesë në lidhje me prokurimin e energjisë mund të kontaktoni:
Sara Trajkovska, Telefon:  +389 2 3205 000
Marjan Stojanov, Telefon:  +389 2 3205 000
e-mail: [email protected]

Prokurimi i energjisë elektrike për nevojat e furnizuesit universal të energjisë elektrike për një ditë përpara

Në këtë faqe ju keni mundësinë të merrni informacion mbi themelimin dhe pranimin e ofertuesve në sistemin e kualifikimit dhe lidhjen e kontratave për furnizimin me energji elektrike për një ditë përpara për nevojat e Furnizuesit Universal.

Shpallja për pranimin e ofertuesve në sistemin e kualifikimit përmes platformës së bazuar në ueb (MK)
 
 

Të gjitha palëve të interesuara u kërkohet të dorëzojnë dokumentet përmes platformës të bazuar në ueb në likun e mëposhtëm:

Linku deri te platforma e bazuar në ueb
 

Dokumente të tjera:

 

Për çdo informacion shtesë në lidhje me prokurimin e energjisë mund të kontaktoni:
Sara Trajkovska, Telefon:  +389 2 3205 000
Marjan Stojanov, Telefon:  +389 2 3205 000
e-mail: [email protected]

Prokurimi i energjisë elektrike për nevojat e furnizuesit universal të energjisë elektrike gjatë ditës

Në këtë faqe ju keni mundësinë të merrni informacion mbi themelimin dhe pranimin e ofertuesve në sistemin e kualifikimit dhe lidhjen e kontratave për furnizimin me energji elektrike gjatë ditës për nevojat e Furnizuesit Universal.

Shpallja për pranimin e ofertuesve në sistemin e kualifikimit përmes platformës së bazuar në ueb (MK)
 
 

Të gjitha palëve të interesuara u kërkohet të dorëzojnë dokumentet përmes platformës të bazuar në ueb në likun e mëposhtëm:

Linku deri te platforma e bazuar në ueb
 

Dokumente të tjera:

 

Për çdo informacion shtesë në lidhje me prokurimin e energjisë mund të kontaktoni:
Sara Trajkovska, Telefon:  +389 2 3205 000
Marjan Stojanov, Telefon:  +389 2 3205 000
e-mail: [email protected]