Набавки

Набавки на материјали и услуги

Детален преглед на набавки на материјали и услуги, како и насоки и информации во врска со истите.

Дознај повеќе

Набавки на енергија

Информации за набавка на енергија за потребите на универзалниот снабдувач со електрична енергија.

Дознај повеќе