Qasja në informacione me karakter publik

Kërkesat për qasje në informacione me karakter publik mund të dorëzohen me postë në:
EVN Maqedoni, SHA Shkup
Lazar Liçenoski nr.11, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Telefoni: +389 2 3205 000
ose në e-mail:
[email protected]
 
Punonjësit për ndërmjetësim në ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik:

Maja Dimitrijeviç Mitovska
Aleksandra Jovanovska


Dokumentet që rregullojnë të drejtën e qasjes në informacione me karakter publik:


Raportet vjetore për qasje të lirë në informacione me karakter publik:

 

Informacione dhe lidhje të tjera të dobishme: