Пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:
ЕВН Македонија, АД Скопје
Лазар Личеноски бр.11, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Tелефон: +389 2 3205 000
или на e-mail:
[email protected]
 
Службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Маја Димитриевиќ Митовска
Александра Јовановска


Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер:


Годишни извештаи за слободен пристап до информации од јавен карактер:

 

Други корисни информации и линкови: