Gjithçka në lidhje me faturat

Informacion për faturat

Përshkrimi i faturës 2/2

Përllogaritje e kompensimit për shfrytëzim të transmetimit dhe distribuimit, që përfaqëson prodhim të sasive të energjisë elektrike të dërguar dhe tarifave për transmetim dhe distribuim.

Përllogaritje e detajuar e kompensimit për konsumin e energjisë elektrike (denarë). Ndaras është pasqyruar përllogaritja e kompensimit në tarifë të lartë, e ndarë më tej në blloqe të konsumit dhe përllogaritja në tarifë të ulët. Përllogaritjet janë bërë në mënyrë që sasitë (kWh) shumëzohen sipas tarifave përkatëse.

Kjo tabelë mundëson pasqyrim të detajuar të totalit të energjisë elektrike të konsumuar (kWh) në periudhën për të cilën bëhet përllogaritja. Në tabelë, ndaras është pasqyruar energjegjia elektrike e konsumuar në tarifë të lartë dhe të ulët. Në tabelë do të gjeni numrin serik të orëmatësit tuaj, që është e dhënë e rëndësishme në rast se kryeni vetë-lexim të orëmatësit dhe e paraqitni gjendjen e konsumit përmes shërbimit digjital të EVN Onlajn “Paraqit gjendje të konsumit”.

Numri i pikës së konsumit është i rëndësishëm gjatë regjistrimit të profilit në I imi EVN Home. Në këtë pjesë ka informacione për tarifën dhe kategorinë e lidhjes sipas së cilave përllogaritet kompensimi për energji të konsumuar elektrike dhe kompensimi për shfrytëzimin e transmetimit dhe distribuimit. Gjithashtu, në këtë pjesë është edhe adresa në të cilën është evidentuar lokacioni i orëmatësit në sistemin tonë.

Apliko për e-Faturë

Merrni faturat tuaja për energjinë elektrike me email.
Regjistrohu

Kopje e faturës

Kërkoni një kopje nga faturat tuaja të paguara dhe të papaguara për 12 muajt e fundit përmes My EVN Home.
Merrni një kopje

Apliko për e-Faturë

Merrni faturat tuaja për energjinë elektrike me email.
Regjistrohu

Kopje e faturës

Kërkoni një kopje nga faturat tuaja të paguara dhe të papaguara për 12 muajt e fundit përmes My EVN Home.
Merrni një kopje

Çmimet

Amvisëritë

Zëri tarifor (denarë)

Madhësia llogaritëse
Njësia
Koha tarifore
Zëri tarifor (den/kWh)
Energjia el. Aktive
kWh
TL 1
4,2255
ТL 2
5,2720
ТL 3
6,9121
ТL 4
17,3242
TU
1,7522

Amvisëritë

Zëri tarifor (denarë)

Madhësia llogaritëse
Njësia
Koha tarifore
(den/kWh)
kWh
TL 1
4,2255
Energjia el. Aktive
ТL 2
5,2720
ТL 3
6,9121
ТL 4
17,3242
1,7522
TU

Tarifa e ulët vlen nga ora 13:00 deri në 15:00 dhe nga ora 22:00 deri në 07:00 çdo ditë, si dhe nga ora 22:00 (e shtunë) deri në ora 07:00 (e hënë) përgjatë vikendit.
Sipas vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, çmimet do të zbatohen duke filluar nga 01.01.2024.
 

Konsumatorë të vegjël

Zëri tarifor (denarë)

Madhësia llogaritëse
Njësia
Koha tarifore
Zëri tarifor (den/kWh)
kWh
TL
11,9364
Energjia el. Aktive
TU
8,7834

Konsumatorë të vegjël

Zëri tarifor (denarë)

Madhësia llogaritëse
Njësia
Koha tarifore
(den/kWh)
kWh
TL
11,9364
Energjia el. Aktive
TU
8,7834

Tarifat për elementët llogaritës (me tarifë të llogaritur për transmetimin e energjisë elektrike)

Madhësia llogaritëse
Njësia
MV2
LV1.2
LV1.1
LV2
Fuqia aktive
kW
185,78
375,85
619,25
Energjia el. Aktive
kWh
0,3794
0,5350
0,6772
3,3386
2,3032
Shkarkim i tepërt energjia el. reaktive
kVArh
0,0343
0,0966
0,1535
MV1
Kostoja për qasje në sistemin elektrodistributiv
denarë
1.500
1.500
1.500
0
200

Tarifat për elementët llogaritës (me tarifë të llogaritur për transmetimin e energjisë elektrike)

Madhësia llogaritëse
Fuqia aktive
Energjia el. Aktive
Njësia
Shkarkim i tepërt energjia el. reaktive
Kostoja për qasje në sistemin elektrodistributiv
kWh
MV1
kW
kVArh
0,3794
MV2
185,78
0,0343
LV1.2
375,85
0,5350
0,0966
LV1.1
619,25
0,6772
0,1535
3,3386
LV2
2,3032
denarë
1.500
1.500
1.500
0
200

Sipas vendimit të Komisionit Rregullator për Energjetikë dhe Shërbime të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, çmimet do të zbatohen duke filluar nga 01.01.2024.
 

Furnizuesi në Instancë të Fundit

Konsumatorë që furnizohen nga Furnizuesi në Instancë të Fundit
Muaj Çmimi
Tetor 2022 14,68 denarë/kWh
Nëntor 2022 17,12 denarë/kWh
Dhjetor 2022 19,98 denarë/kWh
Janar 2023 11,22 denarë/kWh
Shkurt 2023 11,05 denarë/kWh
Mars 2023 8,60 denarë/kWh
Prill 2023 8,00 denarë/kWh
Maj 2023 6,63 denarë/kWh
Qershor 2023 7,31 denarë/kWh
Korrik 2023 7,21 denarë/kWh
Gusht 2023 7,49 denarë/kWh
Shtator 2023 7,76 denarë/kWh
Tetor 2023 8,02 denarë/kWh

Shtator 2023

Çmimet dhe mënyrat e prokurimit të energjisë elektrike nga ana e Furnizuesit në Instancë të Fundit
Energjia (kWh) Çmimi (denarë/kWh)
4.086.219 6,8004
Sasia gjithpërfshirëse e energjisë elektrike të dërguar nga ana e Furnizuesit në Instancë të Fundit
Energjia (kWh) Çmimi (denarë/kWh)
4.057.798 7,7598
Numri i pikave matëse të cilat furnizohen nga Furnizuesi në Instancë të Fundit
2.248

Sistemi tarifor

Shpjegim i detajuar i mënyrës së re të tarifimit të konsumit të energjisë elektrike.
Mëso më shumë

Shërbime shtesë

EVN ju ofron shërbime që lidhen me aktivitetet e shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike. Çmimet për shërbimet mund t’i gjeni në listën zyrtare të çmimeve.
Për informacion më të detajuar në lidhje me shërbimet, ju lutemi kontaktoni 19 Qendrat e Energjisë së Konsumatorëve, Qendrën e Informacionit të EVN-së në QTQ ose Qendrën e Marrëdhënieve me Klientin.
Listë çmimesh