Сѐ за фактури

Информации за фактура

Објаснување на фактура (1/2)

Вкупниот износ на фактурата е пресметан како збир од надоместокот за потрошена електрична енергија, надоместокот за користење на пренос и дистрибуција, комунална такса за јавно осветлување, ДДВ и евентуална законска казнена камата.

Број на корисник е главниот број за идентификација на корисникот во нашиот систем, кој ви е потребен при користење на услугите на ЕВН Онлајн.

Број на фактура ви овозможува подмирување на долгови онлајн или при проверка на вкупен долг преку телефонската услуга “Говорно сандаче“ со повик на 089 089 089.

Датум на издавање на фактурата е денот кога е евидентирано задолжување во нашиот систем, односно денот од кога почнува да се смета рокот за плаќање, кој законски изнесува 20 дена од издавањето.

Адреса за коресподенција содржи податоци за корисникот, односно адреса на која ги добивате фактурите.

Информации за корисникот, односно лични податоци за сопственикот на корисничкиот број во системот на ЕВН Хоме.

Објаснување на фактура (2/2)

Пресметка на надоместокот за користење на пренос и дистрибуција, кој преставува производ од количините на испорачана електрична енергија и соодветните тарифи за пренос и дистрибуција.

Детална пресметка на надоместокот за потрошена електрична енергија (денари). Одделно е прикажана пресметката на надоместокот во висока тарифа, поделена по блокови на потрошувачка, и пресметката во ниска тарифа. Пресметките се направени така што количините (kWh) се помножени по соодветните тарифи.

Оваа табела овозможува детален преглед на вкупната потрошена електрична енергија (kWh) во периодот за кој се однесува пресметката. Во табелата одделно е прикажана потрошената електрична енергија во висока и во ниска тарифа. Во табелата се наоѓа и серискиот број на вашето броило, кој е особено важен податок доколку сами го читате вашето броило и состојбите ги пријавувате преку дигиталната услуга на ЕВН Онлајн “Пријави состојба“.

Број на местото на потрошувачка е важно при регистрација на профил во Мој ЕВН Хоме. Во овој дел има информација за тарифата и категоријата на приклучок по кои се пресметува надоместокот за потроешена електрична енергија и надоместокот за користење на пренос и дистрибуција. Исто така во овој дел е адресата на која е евидентирана локацијата на броилото во нашиот систем.

Пријави се за електронска фактура

Добивајте ги вашите фактури за електрична енергија по електронска пошта.
Регистрирај се

Копија од фактура

Побарајте копија од вашите платени и неплатени фактури од последните 12 месеци преку Мој ЕВН Хоме.
Добиј копија

Пријави се за електронска фактура

Добивајте ги вашите фактури за електрична енергија по електронска пошта.
Регистрирај се

Копија од фактура

Побарајте копија од вашите платени и неплатени фактури од последните 12 месеци преку Мој ЕВН Хоме.
Добиј копија

Како да платам фактура?

Цени

Домаќинства

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
Тарифен став (ден/kWh)
Активна електрична енергија
kWh
ВТ 1
4,7257
ВТ 2
5,1578
ВТ 3
6,0563
ВТ 4
16,1336
НТ
1,3183

Домаќинства

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
(ден/kWh)
kWh
ВТ 1
4,7257
Активна ел. енергија
ВТ 2
5,1578
ВТ 3
6,0563
ВТ 4
16,1336
1,3183
НТ

Мали потрошувачи

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
Тарифен став (ден/kWh)
kWh
ВТ
11,05
Активна електрична енергија
HT
8,10

Мали потрошувачи

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
(ден/kWh)
kWh
ВТ
11,05
Активна ел. енергија
HT
8,10

Евтина тарифа: секој работен ден и сабота од 22:00 до 07:00 наутро, а во недела евтината тарифа трае во текот на целиот ден сѐ до понеделник во 07:00 наутро.
Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.01.2023.

Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)

Пресметковни елементи
Единица
MV2
LV1.2
LV1.1
LV2
Активна моќност
kW
154,04
309,11
502,84
Активна ел. енергија
kWh
0,3796
0,5090
0,6279
2,3144
2,6795
Прекумерно превземена реактивна ел. енергија
kVArh
0,0273
0,0791
0,1267
MV1

Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)

Пресметковни елементи
Активна моќност
Активна ел. енергија
Единица
Прекумерно превземена реактивна ел. енергија
kWh
MV1
kW
kVArh
0,3796
MV2
154,04
0,0273
LV1.2
309,11
0,5090
0,0791
LV1.1
502,84
0,6279
0,1267
2,3144
LV2
2,6795

Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.01.2023.

Снабдувач во краен случај

Потрошувачи кои се снабдуваат од Снабдувач во краен случај
Месец Цена
Март 2022 26,43 ден/kWh
Април 2022 17,46 ден/kWh
Мај 2022 18,96 ден/kWh
Јуни 2022 21,91 ден/kWh
Јули 2022 34,23 ден/kWh
Август 2022 45,69 ден/kWh
Септември 2022 36,10 ден/kWh
Октомври 2022 14,68 ден/kWh
Ноември 2022 17,12 ден/kWh
Декември 2022 15,32 ден/kWh
Јануари 2023 11,22 ден/kWh
Февруари 2023 11,05 ден/kWh

Јануари 2023

Цени и начини на набавка на електрична енергија од страна на Снабдувач во краен случај
Енергија (kWh) Цена (денари/kWh)
8.973.510 9,66
Вкупна количина на испорачана електрична енергија од страна на Снабдувачот во краен случај
Енергија (kWh) Цена (денари/kWh)
9.597.085 10,70
Број на мерни места кои се снабдуваат од снабдувач во краен случај
5.409

Тарифен систем

Детално објаснување на новиот начин на тарифирање на потрошувачката на електрична енергија.
Дознајте повеќе

Дополнителни услуги

ЕВН ви нуди услуги поврзани со дејностите дистрибуција и снабдување со електрична енергија. Цените за услугите можете да ги најдете на официјалниот ценовник.

За подетални информации за услугите обратете се во 19-те Кориснички Енерго Центри, Инфо Центарот во ГТЦ или Центарот за односи со корисници.
Ценовник на услуги