Сѐ за фактури

Информации за фактура

Објаснување на фактура (1/2)

Вкупниот износ на фактурата е пресметан како збир од надоместокот за потрошена електрична енергија, надоместокот за користење на пренос и дистрибуција, надоместок за пристап на електродистрибутивниот систем, комунална такса за јавно осветлување, ДДВ и евентуална законска казнена камата.

Број на корисник е главниот број за идентификација на корисникот во нашиот систем, кој ви е потребен при користење на услугите на ЕВН Онлајн.

Број на фактура ви овозможува подмирување на долгови онлајн или при проверка на вкупен долг преку телефонската услуга “Говорно сандаче“ со повик на 089 089 089.

Датум на издавање на фактурата е денот кога е евидентирано задолжување во нашиот систем, односно денот од кога почнува да се смета рокот за плаќање, кој законски изнесува 20 дена од издавањето.

Адреса за коресподенција содржи податоци за корисникот, односно адреса на која ги добивате фактурите.

Информации за корисникот, односно лични податоци за сопственикот на корисничкиот број во системот на ЕВН Хоме.

Објаснување на фактура (2/2)

Пресметка на надоместокот за користење на пренос и дистрибуција, кој преставува производ од количините на испорачана електрична енергија и соодветните тарифи за пренос и дистрибуција.

Детална пресметка на надоместокот за потрошена електрична енергија (денари). Одделно е прикажана пресметката на надоместокот во висока тарифа, поделена по блокови на потрошувачка, и пресметката во ниска тарифа. Пресметките се направени така што количините (kWh) се помножени по соодветните тарифи.

Оваа табела овозможува детален преглед на вкупната потрошена електрична енергија (kWh) во периодот за кој се однесува пресметката. Во табелата одделно е прикажана потрошената електрична енергија во висока и во ниска тарифа. Во табелата се наоѓа и серискиот број на вашето броило, кој е особено важен податок доколку сами го читате вашето броило и состојбите ги пријавувате преку дигиталната услуга на ЕВН Онлајн “Пријави состојба“.

Број на местото на потрошувачка е важно при регистрација на профил во Мој ЕВН Хоме. Во овој дел има информација за тарифата и категоријата на приклучок по кои се пресметува надоместокот за потроешена електрична енергија и надоместокот за користење на пренос и дистрибуција. Исто така во овој дел е адресата на која е евидентирана локацијата на броилото во нашиот систем.

Пријави се за електронска фактура

Добивајте ги вашите фактури за електрична енергија по електронска пошта.
Регистрирај се

Копија од фактура

Побарајте копија од вашите платени и неплатени фактури од последните 12 месеци преку Мој ЕВН Хоме.
Добиј копија

Пријави се за електронска фактура

Добивајте ги вашите фактури за електрична енергија по електронска пошта.
Регистрирај се

Копија од фактура

Побарајте копија од вашите платени и неплатени фактури од последните 12 месеци преку Мој ЕВН Хоме.
Добиј копија

Како да платам фактура?

Цени

Домаќинства

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
Тарифен став (ден/kWh)
Активна електрична енергија
kWh
ВТ 1
4,2255
ВТ 2
5,2720
ВТ 3
6,9121
ВТ 4
17,3242
НТ
1,7522

Домаќинства

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
(ден/kWh)
kWh
ВТ 1
4,2255
Активна ел. енергија
ВТ 2
5,2720
ВТ 3
6,9121
ВТ 4
17,3242
1,7522
НТ

Ниската тарифа е од 13:00 до 15:00 часот и од 22:00 до 07:00 часот секој ден, како и од 22:00 часот (сабота) до 07:00 часот (понеделник) преку викенд.
Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.01.2024.

Мали потрошувачи

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
Тарифен став (ден/kWh)
kWh
ВТ
11,9364
Активна електрична енергија
HT
8,7834

Мали потрошувачи

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
(ден/kWh)
kWh
ВТ
11,9364
Активна ел. енергија
HT
8,7834

Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)

Пресметковни елементи
Единица
MV2
LV1.2
LV1.1
LV2
Активна моќност
kW
185,78
375,85
619,25
Активна ел. енергија
kWh
0,3794
0,5350
0,6772
3,3386
2,3032
Прекумерно превземена реактивна ел. енергија
kVArh
0,0343
0,0966
0,1535
MV1
Надоместок за пристап на електродистрибутивниот систем
денари
1.500
1.500
1.500
0
200

Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)

Пресметковни елементи
Активна моќност
Активна ел. енергија
Единица
Прекумерно превземена реактивна ел. енергија
Надоместок за пристап на електродистрибутивниот систем
kWh
MV1
kW
kVArh
0,3794
MV2
185,78
0,0343
LV1.2
375,85
0,5350
0,0966
LV1.1
619,25
0,6772
0,1535
3,3386
LV2
2,3032
денари
1.500
1.500
1.500
0
200

Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.01.2024.

Снабдувач во краен случај

Потрошувачи кои се снабдуваат од Снабдувач во краен случај
Месец Цена
Октомври 2022 14,68 ден/kWh
Ноември 2022 17,12 ден/kWh
Декември 2022 19,98 ден/kWh
Јануари 2023 11,22 ден/kWh
Февруари 2023 11,05 ден/kWh
Март 2023 8,60 ден/kWh
Април 2023 8,00 ден/kWh
Мај 2023 6,63 ден/kWh
Јуни 2023 7,31 ден/kWh
Јули 2023 7,21 ден/kWh
Август 2023 7,49 ден/kWh
Септември 2023 7,76 ден/kWh
Октомври 2023 8,02 ден/kWh

Септември 2023

Цени и начини на набавка на електрична енергија од страна на Снабдувач во краен случај
Енергија (kWh) Цена (денари/kWh)
4.086.219 6,8004
Вкупна количина на испорачана електрична енергија од страна на Снабдувачот во краен случај
Енергија (kWh) Цена (денари/kWh)
4.057.798 7,7598
Број на мерни места кои се снабдуваат од снабдувач во краен случај
2.248

Тарифен систем

Детално објаснување на новиот начин на тарифирање на потрошувачката на електрична енергија.
Дознајте повеќе

Дополнителни услуги

ЕВН ви нуди услуги поврзани со дејностите дистрибуција и снабдување со електрична енергија. Цените за услугите можете да ги најдете на официјалниот ценовник.

За подетални информации за услугите обратете се во 19-те Кориснички Енерго Центри, Инфо Центарот во ГТЦ или Центарот за односи со корисници.
Ценовник на услуги