Сѐ за фактури

Информации за фактура

Објаснување на фактура (1/2)

Вкупниот износ на фактурата е пресметан како збир од надоместокот за потрошена електрична енергија, надоместокот за користење на пренос и дистрибуција, комунална такса за јавно осветлување, ДДВ и евентуална законска казнена камата.

Број на корисник е главниот број за идентификација на корисникот во нашиот систем, кој ви е потребен при користење на услугите на ЕВН Онлајн.

Број на фактура ви овозможува подмирување на долгови онлајн или при проверка на вкупен долг преку телефонската услуга “Говорно сандаче“ со повик на 089 089 089.

Датум на издавање на фактурата е денот кога е евидентирано задолжување во нашиот систем, односно денот од кога почнува да се смета рокот за плаќање, кој законски изнесува 20 дена од издавањето.

Адреса за коресподенција содржи податоци за корисникот, односно адреса на која ги добивате фактурите.

Информации за корисникот, односно лични податоци за сопственикот на корисничкиот број во системот на ЕВН Хоме.

Објаснување на фактура (2/2)

Пресметка на надоместокот за користење на пренос и дистрибуција, кој преставува производ од количините на испорачана електрична енергија и соодветните тарифи за пренос и дистрибуција.

Детална пресметка на надоместокот за потрошена електрична енергија (денари). Одделно е прикажана пресметката на надоместокот во висока тарифа, поделена по блокови на потрошувачка, и пресметката во ниска тарифа. Пресметките се направени така што количините (kWh) се помножени по соодветните тарифи.

Оваа табела овозможува детален преглед на вкупната потрошена електрична енергија (kWh) во периодот за кој се однесува пресметката. Во табелата одделно е прикажана потрошената електрична енергија во висока и во ниска тарифа. Во табелата се наоѓа и серискиот број на вашето броило, кој е особено важен податок доколку сами го читате вашето броило и состојбите ги пријавувате преку дигиталната услуга на ЕВН Онлајн “Пријави состојба“.

Број на местото на потрошувачка е важно при регистрација на профил во Мој ЕВН Хоме. Во овој дел има информација за тарифата и категоријата на приклучок по кои се пресметува надоместокот за потроешена електрична енергија и надоместокот за користење на пренос и дистрибуција. Исто така во овој дел е адресата на која е евидентирана локацијата на броилото во нашиот систем.

Пријави се за електронска фактура

Добивајте ги вашите фактури за електрична енергија по електронска пошта.
Регистрирај се

Копија од фактура

Побарајте копија од вашите платени и неплатени фактури од последните 12 месеци преку Мој ЕВН Хоме.
Добиј копија

Пријави се за електронска фактура

Добивајте ги вашите фактури за електрична енергија по електронска пошта.
Регистрирај се

Копија од фактура

Побарајте копија од вашите платени и неплатени фактури од последните 12 месеци преку Мој ЕВН Хоме.
Добиј копија

Како да платам фактура?

Цени

Домаќинства

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
Тарифен став (ден/kWh)
Активна електрична енергија
kWh
ВТ 1
4,2609
ВТ 2
4,8936
ВТ 3
6,3345
ВТ 4
16,6453
НТ
1,4013

Домаќинства

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
(ден/kWh)
kWh
ВТ 1
4,2609
Активна ел. енергија
ВТ 2
4,8936
ВТ 3
6,3345
ВТ 4
16,6453
1,4013
НТ

Мали потрошувачи

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
Тарифен став (ден/kWh)
kWh
ВТ
11,2323
Активна електрична енергија
HT
8,2561

Мали потрошувачи

Тарифен став (денари)

Пресметковни елементи
Единица
Тарифно време
(ден/kWh)
kWh
ВТ
11,2323
Активна ел. енергија
HT
8,2561

Евтина тарифа: секој работен ден и сабота од 22:00 до 07:00 наутро, а во недела евтината тарифа трае во текот на целиот ден сѐ до понеделник во 07:00 наутро.
Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2023.

Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)

Пресметковни елементи
Единица
MV2
LV1.2
LV1.1
LV2
Активна моќност
kW
165,17
332,92
541,20
Активна ел. енергија
kWh
0,3333
0,4707
0,5973
2,4647
2,6230
Прекумерно превземена реактивна ел. енергија
kVArh
0,0300
0,0850
0,1356
MV1

Тарифи за пресметковни елементи (со вкалкулирана тарифа за пренос на електрична енергија)

Пресметковни елементи
Активна моќност
Активна ел. енергија
Единица
Прекумерно превземена реактивна ел. енергија
kWh
MV1
kW
kVArh
0,3333
MV2
165,17
0,0300
LV1.2
332,92
0,4707
0,0850
LV1.1
541,20
0,5973
0,1356
2,4647
LV2
2,6230

Според одлуките на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, цените ќе се применуваат почнувајќи од 01.07.2023.

Снабдувач во краен случај

Потрошувачи кои се снабдуваат од Снабдувач во краен случај
Месец Цена
Август 2022 45,69 ден/kWh
Септември 2022 36,10 ден/kWh
Октомври 2022 14,68 ден/kWh
Ноември 2022 17,12 ден/kWh
Декември 2022 19,98 ден/kWh
Јануари 2023 11,22 ден/kWh
Февруари 2023 11,05 ден/kWh
Март 2023 8,60 ден/kWh
Април 2023 8,00 ден/kWh
Мај 2023 6,63 ден/kWh
Јуни 2023 7,31 ден/kWh
Јули 2023 7,21 ден/kWh
Август 2023 7,49 ден/kWh

Август 2023

Цени и начини на набавка на електрична енергија од страна на Снабдувач во краен случај
Енергија (kWh) Цена (денари/kWh)
6.215.704 6,2828
Вкупна количина на испорачана електрична енергија од страна на Снабдувачот во краен случај
Енергија (kWh) Цена (денари/kWh)
6.071.443 7,4885
Број на мерни места кои се снабдуваат од снабдувач во краен случај
2.735

Тарифен систем

Детално објаснување на новиот начин на тарифирање на потрошувачката на електрична енергија.
Дознајте повеќе

Дополнителни услуги

ЕВН ви нуди услуги поврзани со дејностите дистрибуција и снабдување со електрична енергија. Цените за услугите можете да ги најдете на официјалниот ценовник.

За подетални информации за услугите обратете се во 19-те Кориснички Енерго Центри, Инфо Центарот во ГТЦ или Центарот за односи со корисници.
Ценовник на услуги