Bursat

 

Për programet e bursave

EVN Maqedoni tash e 10 vjet po ndan bursa për studentët në drejtimet e energjisë në fakultet elektroteknike. EVN ishte kompania e parë e energjisë që filloi dhënien e bursave për studentët nga FEIT dhe UKLO më shumë se 10 vjet më parë. Deri më tani, janë dhënë mbi 50 bursa dhe disa nga mbajtësit e bursave tashmë po zhvillojnë karrierën e tyre profesionale në EVN. Me këto aktivitete, interesi për drejtimet mësimore që mbështeten nga EVN po rritet nga viti në vit dhe kështu numri i profesionistëve që janë e ardhmja e zhvillimit të energjisë në vend.

Gjithashtu, si një angazhim shtesë, pas hapjes së Qendrës së Ekspozitës "Matka", disa nga bursistët janë përfshirë në kryerjen e vizitave edukative në muze.

Bursat ofrojnë mundësi të barabarta dhe trajtim të drejtë për të gjithë, pavarësisht nga gjinia, feja, kombësia, raca, lloji i aftësisë së kufizuar ose përkatësia politike.

Programi i bursave për studentët nga lëmi i elektroteknik

Qëllimi i programit është të motivojë të rinjtë për të vazhduar arsimin e tyre në sektorin e energjisë, dhe gjithashtu për të zhvilluar kapitalin njerëzor dhe cilësinë e tij në këtë fushë. Përfituesit e mundshëm të bursës janë studentë të talentuar që fillojnë me sukses vitin akademik në fakultetet ku ka një drejtim mësimi të energjisë elektrike dhe plotësojnë kriteret e përcaktuara.

Kriteret e aplikimit:
- studentët dhe studentet në FEEIT ose UKLO, departamenti i energjisë elektrike
- të regjistruar në cilindo vit akademik, përfshirë vitin e parë
- kalimi i suksesshëm i provimeve nga viti akademik aktual
- nota mesatare?

Aktualisht nuk ka asnjë njoftim për programin

Programi LOST

Programi i bursave "LOST" ka për qëllim studentët me të ardhura mujore të ulëta familjare të regjistruar në drejtimet elektrike të ndonjërit prej fakulteteve teknike në vend. Përmes këtij programi EVN ndan 8.000 denarë në muaj për secilin nga pjesëmarrësit dhe siguron mësim përmes punës, mbështetjes mentoruese, si dhe zhvillimit personal dhe profesional.

Kriteret e aplikimit:
- studentët dhe studentet në FEEIT ose UKLO, departamenti i energjisë elektrike
- të regjistruar në cilindo vit akademik, përfshirë vitin e parë
- kalimi i suksesshëm i provimeve nga viti akademik aktual
- të ardhurat totale mujore të familjes më të ulëta se dy paga minimale

Çdo vit është planifikuar të mbështeten 10 studentë dhe studente. Kandidatët dhe kandidatet që duan të regjistrohen në një universitet për herë të parë kanë mundësinë të marrin një bursë. Një nga kushtet për të marrë bursë është regjistrimi në fakultetet përkatëse. Është detyrim i mbajtësve të bursave që të marrin rregullisht provimet e vitit aktual.

Programi i aplikimit është aktualisht i hapur!

Të gjithë të interesuarit mund t'i dërgojnë pyetjet dhe aplikimet e tyre në mënyrë elektronike në [email protected].