Mbrojtja e mjedisit jetësor

Energjia dhe mbrojtja e mjedisit janë dy segmente të ndërlidhura që ndikojnë në cilësinë e jetës dhe mjedisit. Futja e efikasitetit të energjisë dhe përdorimi më i madh i burimeve të rinovueshme të energjisë kontribuon në arritjen e efekteve pozitive financiare dhe ruajtjen e mjedisit jetësor. Të udhëhequr nga angazhimi ynë i qëndrueshëm për të zbutur efektet e operacioneve në mjedisin jetësorë, ne gjithmonë përpiqemi të jemi më efikas dhe të sigurojmë përmirësim të vazhdueshëm në fushat: mbrojtja e biodiversitetit, përdorimi i ujit dhe energjisë, menaxhimi i mbeturinave, menaxhimi i pajisjeve që përmbajnë bifenile të poliklorinuara (PCB), menaxhimi i mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike, mbrojtja e tokës, ujit dhe ujërave nëntokësore, zvogëlimi i emetimeve në ajër. Angazhimi për mbrojtjen e mjedisit jetësor si vlerë etike nënkupton punë të përgjegjshme dhe marrjen e të gjitha hapave dhe masave që nënkuptojnë mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Mbrojtja e mjedisit është çelësi i modelit tonë të qëndrueshëm të biznesit.

Me të gjitha aktivitetet tona që ne kryejmë vazhdimisht në këto fusha, ne përpiqemi të njihemi si një nga kompanitë kryesore në drejtim të qëndrueshmërisë dhe kujdesit për mjedisin.

Mbrojtja e biodiversitetit

EVN si një kompani me përgjegjësi shoqërore është e vetëdijshme për vlerën e ekosistemeve dhe biodiversitetit dhe është përfshirë tradicionalisht në menaxhimin e burimeve natyrore. Ne jemi duke punuar vazhdimisht në ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, i cili në periudhën e kaluar shënoi një sërë arritjesh në këtë fushë. Përveç vazhdimit të aktiviteteve për mbrojtjen e lejlekëve duke ngritur platforma për lejlekët në rrjetin e shpërndarjes, në vazhdimësi në bashkëpunim me organizatat joqeveritare dhe kompanitë private ne marrim pjesë në projekte për mbrojtjen e llojeve të tjera të shpendëve të rrezikuar (shqiponja perandorake, shkaba egjiptiane, skifteri i kreshtë, grifshës së detit dhe të tjerë).

Vdekshmëria e shpendëve zvogëlohet duke monitoruar, identifikuar dhe instaluar izolatorë për të mbrojtur nga goditja elektrike e segmenteve potencialisht të rrezikshme të rrjetit të tensionit të ulët dhe të mesëm. Mbrojtja e specieve të rrezikuara të "Shqiponjës Perandorake", e cila kohët e fundit ka treguar një shkallë shqetësuese të lartë të vdekshmërisë, është arsyeja kryesore për të mbështetur këtë nismë.

Në rrjedhë e sipër është edhe projekti për mbrojtjen e specieve të rralla të zogjve Coracias garrulus, me anë të vendosjes së shtëpizave të drurit  në disa largpërçues të tensionit të mesëm dhe të ulët.

Ky hap do të ndihmojë për të kapërcyer shkaqet rrënjësore të humbjes së biodiversitetit ose ndryshimet e mundshme në zonat e foleve të shpendëve.

Menaxhimi i mbeturinave

Si pjesë e sistemit të integruar dhe strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbeturinave, ne zbatojmë qëllimet e praktikës moderne të menaxhimit të mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit, si dhe aplikimin e pushtetit legjislativ dhe rregullator.

Reduktimi i mbeturinave, ripërdorimi dhe riciklimi janë elementët kryesorë në menaxhimin e duhur të mbetjeve dhe efektet mjedisore. Vetëdija për përgjegjësitë, obligimet dhe detyrat e secilit individ është baza për menaxhimin efektiv të mbeturinave.  

Asnjë mbeturinë nuk gjenerohet në procesin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Mund të krijohet nga aktivitetet e mirëmbajtjes, rimodelimit ose paketimit. Duke ndjekur praktikat më të mira të menaxhimit të mbeturinave, ai së pari zgjidhet në vendin e prodhimit, mblidhet dhe ruhet siç duhet në vende të përkohshme. Për më tepër, mbeturinat merren nga kompani të jashtme të licencuara.

Për të zvogëluar gjenerimin e mbeturinave të paketimit (plastike), EVN instalon filtra uji. Sistemi modern i pastrimit të ujit me 7 filtra pastron edhe papastërtitë më të vogla nga uji. Punonjësit përdorin shishe uji të ripërdorshme, gjë që zvogëlon përdorimin e shisheve të disponueshme PET.

Funksionimi i pajisjeve që përmbajnë bifenile të poliklorinuara (PCB)

Për të eliminuar të gjitha pasojat e mundshme të kontaminimit me bifenilë të poliklorinuar (PCB), EVN Maqedoni në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Zyrën për Ndotës Organikë të Pa-Degradueshëm - POPS zbatuan një projekt për identifikimin, eliminimin, asgjësimin dhe ruajtjen e duhur e transformatorëve, fuçive me vaj transformatori, ndërprerësit që përmbajnë PCB, si dhe dekontaminimin e pajisjeve me PCB.

EVN është kompania e parë në vend që zbatoi plotësisht aktivitetet e planifikuara për realizimin e të gjithë procesit në menaxhimin e pajisjeve që përmbajnë PCB.

Janë marrë masa për të parandaluar ruajtjen e pakontrolluar dhe joprofesionale të mbetjeve të rrezikshme me PCB, gjegjësisht është ndërtuar një strukturë e përkohshme për ruajtjen e transformatorëve dhe fuçive të naftës me PCB sipas kërkesave për ruajtje të përkohshme.

Trajtimi i pajisjeve me PCB bëhet në impiantin për dekontaminim të pajisjeve me PCB dhe në këtë mënyrë mundësohet trajtim i përshtatshëm ekologjik të vajit mbeturinë nga transformatori dhe pajisjeve elektrike të kontaminuara me PCB.

Menaxhimi i mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike

Për ne si kompani, është me rëndësi të madhe të rrisim ndërgjegjësimin mjedisor për mbetjet elektronike dhe elektrike, rëndësinë e trajtimit të duhur të tij dhe përfitimet e riciklimit të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Prandaj realizojmë aksione të ndryshme ekologjike si grumbullim i mbeturinave elektronike dhe pajisjeve elektrike dhe mbeturina të baterive e akumulatorëve. Me anë të një aksioni të këtillë punonjësit mund të lirohen nga pajisjet e vjetra elektronike dhe elektrike të cilat i kanë në shtëpi, në mënyrë të përshtatshme dhe pa mos u cenuar mjedisi jetësor.
 
Ministria e Ekonomisë dhe Trupi Koordinues për Përgjegjësinë Shoqërore, korporatës EVN SHA Shkup i ndanë "Mirënjohje" për zbatimin me sukses të praktikës me përgjegjësi shoqërore për projektin "Mbrojtja e natyrës nga mbeturinat e rrezikshme" në kategorinë e marrëdhënieve mjedisore në ndërmarrjet e mëdha.

Mbrojtja e tokës, ujit dhe ujërave nëntokësore

Me kontrolle të rregullta të burimeve të emetimeve në mjedisin jetësor ne monitorojmë emetimet dhe ndikimin e tyre në mjedis.

Analiza e mostrave të ujit, tokës dhe ajrit kryhet përmes një laboratori të akredituar. Për të ruajtur funksionet e tokës dhe ujërave nëntokësore, ne instalojmë enë / vaska dytësore për ruajtjen e pajisjeve nga të cilat ka emetim të naftës, vajit dhe derivateve të naftës. Në rast të lëshimit të sasive të vogla të substancave të rrezikshme për ujin, tokën dhe ujërat nëntokësore, ne e trajtojmë sipërfaqen me një lidhës absorbues universal. Sipërfaqet e ngurta që kanë depozita të yndyrave dhe vajrave, naftë, produkteve të naftës dhe lëngjeve të tjera trajtohen me preparat për zbërthim të yndyrës.

Emetimet në ajër

Për aktivitetet që mund të kenë ndikim në cilësinë e ajrit të ambientit, EVN vepron me kujdes dhe përgjegjësi për të shmangur dhe parandaluar ndotjen e ajrit të ambientit dhe efektet e dëmshme në shëndetin e njeriut dhe mjedisin në tërësi. Falë investimeve intensive dhe të vazhdueshme, për objektet që përdornin mazutin si karburant dhe kaldaja për ngrohje, ne kemi prezantuar një sistem ngrohje dhe ftohje që funksionon në parimin ajër-ujë-ajër. Të gjithë përbërësit e sistemit janë në energji elektrike dhe nuk ka emetime prej tyre.