Квалификациски системи

 

Активни огласи


11-11/2023/К1 - 07101/2024/К1 Набавка на XLPE-изолирани енергетски кабли Номинален напон Uo/U 12/20 kV и номинален напон U0/U 20/35 kV


07-08/2023/K1 - 17737/2023/K1 Испорака на нафтени деривати со безготовински картички за плаќање
По јавен повик по систем за квалификација Бр. 07-08/2023/K1 и 17737/2023/K1 евидентен број ЕСЈН - Набавка на Нафтени деривати (гориво) – со користење безготовинска картичка за плаќање:

• МАКПЕТРОЛ АД Скопје
ДЕЛ 1/ЛОТ 1. Дирекција на ЕВН (Бензински станици на територија на Општина Центар)
ДЕЛ 2/ЛОТ 2. КЕЦ Васил Главинов (Бензински станици на територија на Општинa Бутел)
ДЕЛ 3/ЛОТ 3. КЕЦ Аеродром (Бензински станици на територија на Општинa Аеродром)
ДЕЛ 4/ЛОТ 4. КЕЦ Делчево (Бензински станици на територија на Општина Делчево и Општина Берово)
ДЕЛ 5/ЛОТ 5. КЕЦ Гостивар (Бензински станици на територија на Општина Гостивар)
ДЕЛ 6/ЛОТ 6. КЕЦ Кичево (Бензински станици на територија на Општина Македонски Брод)
ДЕЛ 7/ЛОТ 7. КЕЦ Кавадарци (Бензински станици на територија на Општина Неготино)
ДЕЛ 8/ЛОТ 8. КЕЦ Охрид (Бензински станици на територија на Општина Ресен)
ДЕЛ 9/ЛОТ 9. КЕЦ Кратово (Бензински станици на територија на Општина Кратово и Општина Крива Паланка)
ДЕЛ 10/ЛОТ 10. КЕЦ Струга (Бензински станици на територија на Општина Дебар)
ДЕЛ 11/ЛОТ 11. КЕЦ Штип (Бензински станици на територија Општина Св. Николе)
ДЕЛ 12/ЛОТ 12. КЕЦ Ѓорче Петров (Бензински станици на територија на Општинa Ѓорче Петров)
ДЕЛ 13/ЛОТ 13. КЕЦ Битола (Бензински станици на територија на Општина Битола)
ДЕЛ 14/ЛОТ 14. КЕЦ Тетово (Бензински станици на територија на Општина Тетово)
ДЕЛ 15/ЛОТ 15. КЕЦ Прилеп (Бензински станици на територија на Општина Прилеп)
ДЕЛ 16/ЛОТ 16. КЕЦ Штип (Бензински станици на територија на Општина Штип)
ДЕЛ 17/ЛОТ 17. КЕЦ Велес (Бензински станици на територија на Општина Велес)
ДЕЛ 18/ ЛОТ 18. КЕЦ Kуманово (Бензински станици на територија на Општина Куманово)
ДЕЛ 19/ЛОТ 19. КЕЦ Струмица (Бензински станици на територија на Општина Струмица)
ДЕЛ 20/ЛОТ 20. КЕЦ Кичево (Бензински станици на територија на Општина Кичево)
ДЕЛ 21/ЛОТ 21. КЕЦ Охрид (Бензински станици на територија на Општина Охрид)
ДЕЛ 22/ЛОТ 22. КЕЦ Струга (Бензински станици на територија на Општина Струга)
ДЕЛ 23/ЛОТ 23. КЕЦ Кочани (Бензински станици на територија на Општина Кочани)
ДЕЛ 24/ЛОТ 24. КЕЦ Гевгелија (Бензински станици на територија на Општина Гевгелија).

•Лукоил Македонија ДООЕЛ - Скопје
ДЕЛ 3/ЛОТ 3. КЕЦ Аеродром (Бензински станици на територија на Општинa Аеродром)
ДЕЛ 13/ЛОТ 13. КЕЦ Битола (Бензински станици на територија на Општина Битола)
ДЕЛ 14/ЛОТ 14. КЕЦ Тетово (Бензински станици на територија на Општина Тетово)
ДЕЛ 15/ЛОТ 15. КЕЦ Прилеп (Бензински станици на територија на Општина Прилеп)
ДЕЛ 16/ЛОТ 16. КЕЦ Штип (Бензински станици на територија на Општина Штип)
ДЕЛ 17/ЛОТ 17. КЕЦ Велес (Бензински станици на територија на Општина Велес)
ДЕЛ 18/ ЛОТ 18. КЕЦ Kуманово (Бензински станици на територија на Општина Куманово)
ДЕЛ 19/ЛОТ 19. КЕЦ Струмица (Бензински станици на територија на Општина Струмица)
ДЕЛ 20/ЛОТ 20. КЕЦ Кичево (Бензински станици на територија на Општина Кичево)
ДЕЛ 21/ЛОТ 21. КЕЦ Охрид (Бензински станици на територија на Општина Охрид)
ДЕЛ 22/ЛОТ 22. КЕЦ Струга (Бензински станици на територија на Општина Струга)
ДЕЛ 23/ЛОТ 23. КЕЦ Кочани (Бензински станици на територија на Општина Кочани)
ДЕЛ 24/ЛОТ 24. КЕЦ Гевгелија (Бензински станици на територија на Општина Гевгелија).

03-02/2023/К1 - 13560/2023/K1 Набавка на кабелски разводни ормари
По јавен повик по систем за квалификација бр. 13560/2023/K1 - 03-02/2023/K1 за набавка на Набавка на кабелски разводни ормари, квалификувана е следната компанија:
•MAK KAB ДООЕЛ Скопје

06-04/2023/K1 (09983/2023/K1) Набавка на мерно – разводни ормари (мини, нормални, улични)
Прилог 06-04/2023/К1 - 009983/2023/К1
По јавен повик по систем за квалификација бр. 06-04/2023/K1 - 09983/2023/K1 Набавка на мерно – разводни ормани (мини, нормални, улични), квалификувана е следната компанија:
•СМЕЛТ – ИНГ ДОО Скопје 

04-04/2022/K1 - 12593/2022/K1 Набавка на МРО Специјални мерно- разводни ормари

По јавен повик по систем за квалификација 04-04/2022/K1 - 12593/2022/K1 Набавка на МРО Специјални мерно- разводни ормари, квалификувани се следните компании:
•Раде Кончар ТЕП ДООЕЛ Скопје
•БМГ Елецтрицал Енгинееринг ДООЕЛ Скопје

05-06/2022/K1 - 12740/2022/K1 Набавка на Трифазни маслени дистрибутивни трансформатори
Прилог 05-06/2022/К1 - 12740/2022/К1

По јавен повик по систем за квалификација бр. 05-06/2022/К1 - 12740/2022/K1 Набавка на трифазни маслени дистрибутивни трансформатори, квалификувани се следните компании:
• Група понудувачи Кимтех ЛТД-Бугарија и Елпром Трафо ЦХ АД- Бугарија  
• Кончар дистрибутивни и специјални трансформатори, д.д. Загреб-Хрватска 
• Група понудувачи Спектартермо доо Скопје и Леми Трафо, Перник - Бугарија

03-04/2022/К1 - 08550/2022/K1 Набавка на компактни бетонски трафостаници (КБТС) и кабелски бетонски разводни постројки (КБРП)
 
По јавен повик по систем на квалификација бр.03-04/2022/К1 - 08550/2022/K1 Набавка на компактни бетонски трафостаници (КБТС) и кабелски бетонски разводни постројки (КБРП) квалификувани се следните компании:
• ПС Електрик ООД (за ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4)
• Мак Каб ДООЕЛ Скопје (за ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ3, ЛОТ 4 и ЛОТ 5)
• Група понудувачи: Смарт Пауер Грид ДООЕЛ и Смарт Пауер Грид ООД (за ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4)

02-03/2022/К1 - 06680/2022/K1 Набавка на центрифугирани армиранобетонски столбови, конзоли и ногари за надземни мрежи со номинален напон 0,4kV, 20 kV, и 35 kV и центрифугирани армиранобетонски столбни трафостаници

По јавен повик по систем за квалификација бр..02-03/2022/К1 - 06680/2022/K1 Набавка на центрифугирани армиранобетонски столбови, конзоли ногари за надземни мрежи со номинален напон 0,4kV, 20 kV, и 35 kV и центрифугирани армиранобетонски столбни трафостаници , квалификувани се следните компании:
• Фабрика Карпош АД, Скопје (за ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3, ЛОТ 4 и ЛОТ 5)
• Геохидроинжинернг ДООЕЛ Скопје (за ЛОТ 1, ЛОТ 4 и ЛОТ 5)

01-01/2020/K1 - 02880/2020/К1 - Самоносив кабелски сноп СКС 1 kV

По јавен повик по систем за квалификација бр. 01-01/2020К1 - 02880/2020/К1 - Самоносив кабелски сноп СКС 1 kV, квалификувани се следните компании:
• Група понудувачи: Спектартермо Д.О.О. и Елкабел АД
• Група понудувачи: Кабекс Каблес ДООЕЛ и TT кабели Д.О.О