Historia

 

Elektrifikimi i Maqedonisë (1909-1944)

Llamba e parë në Maqedoni u ndez në Shkup në vitin 1909 kur u ndërtua termocentrali i parë me avull. Në atë kohë Maqedonia ishte pjesë e Perandorisë Osmane.

Elektrifikimi i qyteteve të tjera u zhvillua në mënyrë të pavarur dhe veç e veç. Pas Shkupit, Manastiri u elektrizua në vitin 1924, dhe deri në vitin 1930 u elektrizuan Tetova, Velesi, Kumanova, Shtipi, Kriva Pallanka, Gjevgjelia, Vinica dhe Koçani. Nga viti 1931 deri më 1935 u elektrizuan: Prilepi, Kërçova dhe Demir Kapija, dhe nga viti 1936 deri më 1940 u elektrizuan: Gostivari, Ohri, Strumica dhe Probishtipi.

Në atë kohë, energjia elektrike prodhohej në hidrocentrale të vegjël, por kishte edhe termocentrale me naftë dhe qymyr.

Objektet më të rëndësishme prodhuese që janë ndërtuar para Luftës së Dytë Botërore janë: HEC "Pena" me kapacitet 1,760 KW e ndërtuar në vitin 1927, termocentrali me naftë në Shkup i ndërtuar në vitin 1933 me kapacitet 1.000 KW dhe HEC "Matka" me një kapaciteti prej 4,160 KW i ndërtuar në vitin 1938.

Në fund të vitit 1944 në Maqedoni prodhimi i energjisë elektrike ishte modest dhe arriti në rreth 14,200 MWh me një kapacitet të instaluar 9,600 KW.

Zhvillimi i sistemit të energjisë elektrike (1945-2005)

Menjëherë pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, në Maqedoni u krijua "Kompania Federale e Energjisë Elektrike" (FEP) për Maqedoninë, e cila menaxhoi të gjitha burimet e energjisë elektrike në vend. Ndryshe nga periudha e mëparshme kur secili qytet kishte një zhvillim të pavarur dhe të veçantë të energjisë, FEP për Maqedoninë funksionoi si kompania e vetme në të gjithë territorin e vendit brenda Jugosllavisë Federale. Me kalimin e kohës, emrat e kompanisë ndryshuan: "FEP për Maqedoninë" deri në 1954, "Shoqëria elektro-ekonomike e Maqedonisë" deri në 1966, "Elektro Maqedonia" deri në 1990, "NP Elektro-ekonomike e Maqedonisë" deri në 2005, dhe pas ndarjes dhe ribrandimit, emri "EVN Maqedonia SHA" - Shkup filloi të përdoret.

Rindërtimi i objekteve të energjisë që u dëmtuan rëndë ose u shkatërruan në luftë u bë detyrë parësore dhe gjithëpërfshirëse që me ndihmën e shtetit dhe qytetarëve në periudhën e pasluftës në Maqedoni u zbatua me sukses. Elektrifikimi i Maqedonisë u realizua pothuajse plotësisht dhe energjia elektrike u bë e zakonshme në pothuajse të gjitha qytetet dhe fshatrat në vend. Rrjeti i shpërndarjes, nënstacionet dhe objektet e reja të energjisë u ndërtuan në mënyrë sistematike dhe të përpiktë, të cilat arritën të plotësojnë nevojat në rritje të energjisë elektrike për familjet dhe industrinë në rritje. Si objektet më të rëndësishme të prodhimit të energjisë elektrike që janë ndërtuar në periudhën e pasluftës deri në pavarësinë e Maqedonisë në 1991 duhet të veçohen:

TEC Maxhari (1949)

HEC Mavrova (1957)

HEC Tikveshi (1968)

HEC Gllobocica (1965)

HEC Shpile (1969)

TEC Negotino (1978)

TEC Osllomej (1980)

KEM Bitolla (1982)

Sistemi elektroenergjetik i Maqedonisë nga viti 1945 deri në vitin 1990 ishte zhvilluar dhe ishte pjesë përbërëse e sistemit energjetik të ish -Jugosllavisë. Shpërbërja e federatës jugosllave dhe pavarësia e Republikës së Maqedonisë si shtet i pavarur u pasua nga ndërprerja e rrjetit të tensionit të lartë me pjesën tjetër të RSFJ -së. Kjo nënkuptonte edhe pavarësinë e sistemit energjetik maqedonas i cili, përkundër vështirësive, nuk lejonte probleme të mëdha në furnizimin me energji elektrike të konsumatorëve.

Kompania e vetme "SHA Elektro-ekonomike e Maqedonisë" në 2005 ishte e ndarë në tri kompani: "ELEM SHA" për prodhimin e energjisë elektrike, "MEPSO SHA" aktiviteti i së cilës është transmetimi i energjisë elektrike dhe "ESM SHA" për shpërndarjen e energjisë elektrike. Me marrëveshjen e shit-blerjes në prill 2006 "ESM SHA" u bë pronë e Koncernit EVN AG nga Austria, dhe me ribrandimin në vitin 2008 kjo kompani merr emrin aktual EVN Maqedonia SHA Shkup.

EVN Maqedonia pas 2006

Menjëherë pas privatizimit të EVN Maqedonisë nga ana e EVN AG në 2006, filloi riorganizim i plotë i kompanisë. Kushtet e këqija të faturimit, humbjet e energjisë elektrike, infrastruktura e dobët, rezultatet e dobëta financiare dhe treguesit e tjerë negativë filluan të ndryshojnë tërësisht dhe sistematikisht. Me investimet e mëdha, organizimin modern menaxherial dhe përdorimin e arritjeve më të fundit teknologjike në industrinë e energjisë, imazhi dhe rezultatet e kompanisë kanë ndryshuar plotësisht.
EVN Maqedoni në një kohë të shkurtër në Republikën e Maqedonisë së Veriut u bë markë dhe shembull i njohur si kompani moderne, si dhe për funksionimin e saj të përgjithshëm ka marrë shumë çmime dhe shpërblime.

Me riorganizimin dhe transformimin e zbatuar me sukses, EVN Maqedoni ka krijuar një themel të fortë për realizimin e synimeve të përcaktuara dhe përballimin e të gjitha sfidave në të ardhmen.