evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Набавка на електрична енергија

Одделот за Планирање и набавка на електрична енергија е структурен дел од организациската целина на ЕВН Македонија. На оваа страница имате можност да добиете преглед на набавките на електрична енергија како и насоки и информации во врска истите.
 

Јавен отворен повик 05/18
Јавен отворен повик за покажување на интерес за склучување на рамковен договор за покривање на потребите на регулирани потрошувачи


Останати документи: 
  1. Правила за набавка на електрична енергија за покривање на потребите на регулирани потрошувачи 
  2. Решение за одобрување на правилата за набавка на електрична енергија за покривање на потребите на регулирани потрошувачи
  3. Рамковен договор за покривање на потребите за регулирани потрошувачи
  4. Индивидуален договор за покривање на потребите за регулирани потрошувачи
  5. Изјава за прифаќање на условите за покривање на потребите за регулирани потрошувачи
     
За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:

Телефон: +389 2 3205 000 43667, +389 2 3205 000 43526
Факс: +389 2 3216 471