evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Набавка на електрична енергија за потребите на универзалниот снабдувач со електрична енергиј за ден однапред

На оваа странa имате можност да добиете информации за воспоставувањето и прием на понудувачи во квалификациски систем и за склучување на договори за набавката на електрична енергија за ден однапред за потребите на Универзалниот снабдувач.

Оглас за прием на понудувачи во квалификациски систем преку веб базирана платформа
1. Упатство за поднесување на документи преку веб базирана платформа
2. Барање за прием во Квалификациски систем
3. Рамковен договор
4. Индивидуален договор
5. Изјава за прифаќање на условите за покривање на потребите за регулирани пoтрошувачи

Сите заинте��есирани, потребно е документите да ги достават преку веб базирaна платформа на следниот линк:

Линк до веб базирана платформа

Останати документи:
1. Правила за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач
2. Одлука за изменување и дополнување на правилата за навка на електрична енергија за универзалниот снабдувач
3. Одлука за издавање Лиценца за вршење на енергетска дејност
4. Решение за одобрување на модел на договор
5.Список на квалификувани понудувачи

За сите дополнителни информации во врска со набавки на енергија можете да се обратите на:

Благица Поповска , Телефон: +389 2 3205 000
Марјан Стојанов , Телефон: +389 2 3205 000

[email protected]