evnmk.navigation.logo.text

evnmk.navigation.logo.text
Shqip  |  English  |  Контакт  |  EVN AG
Одговорност кон вработените

Како компанија со големо искуство ЕВН Македонија го разбира значењето на човечкиот капитал, континуирано се грижи и вложува во развојот на потенцијалот на сопствените човечки ресури. Во стратегијата на компанијата за одговорно управување вработените се важен сегмент. Грижата за нив секогаш е на прво место. Со цел да се постават вистинските луѓе на вистинско работно место ЕВН Македонија има спроведено повеќе активности и проекти. За дел од нив компанијата има добиено признанија за одговорно работење.


ЕВН Македонија Академија

Во рамки на Одделот за човечки ресурси е формиран тим за обука и дообука – ЕВН Македонија Академија, која се грижи за едукативниот развој и стручната надоградба на своите вработени, што воедно значи развој и напредок на компанијата во целост. Имено иднината и развојот на Компанијата се во тесна корелација и зависат од нивото на развој на вработените. За успешно работење не се доволни само компетенциите кои работниците веќе ги поседуваат, туку неопходно е нивно натамошно усовршување и унапредување кое произлегува од потребата за успешно справување со работните задачи. Колку повеќе потенцијал и подготвеност за развој имаат работниците, толку повеќе можности и стојат на располагање на компанијата.